شتاب دهنده ارومیه

محل شتاب دهنده: آزمایشگاه جامع دانشگاه ارومیه

نوع فعالیت: دارو با منشا طبیعی
تعداد طرح پذیرش شده: 1 عدد